Persoonlijke hulpmiddelen

Op 19 mei vieren we Bloemenfeest!

Dit jaar bestaat het Bloemenfeest al 30 jaar! Dertig jaar straatoptredens, ontmoetingen, burgers die via verenigingen deelnemen, stands... Een feest dat veel en verschillende herinneringen bij ieder van ons oproept. En aangezien mei 68 zijn 50-jarig jubileum viert, draait het Bloemenfeest natuurlijk om dit thema. Back to the roots, naar burgerbetrokkenheid, debatten en optredens voor jong en oud. Tot ziens op 19 mei aan het gemeentehuis!

Van bij het begin wilden men bij het Bloemenfeest, een festival voor straatkunsten, ook de verenigin­gen, kunstenaars en bewoners van Watermaal-Bosvoorde laten deelne­men. De editie van 2018 wilde deze samenwerking in de schijnwerpers plaatsen. Een opdracht die maanden geleden van start ging. Virginie Cor­dier, directeur van het cultureel cen­trum La Vénerie, wilde niet binnen de muren van l’Espace Delvaux en de Stallingen blijven, en ging op stap om de inwoners en hun diversiteit te ontmoeten en hen aan te moedi­gen om via participatieve projecten samen te komen. Het Bloemenfeest is dan ook de ideale plek om het gevarieerd publiek van de Vénerie en zijn leden samen te brengen.

“Er zijn verschillende redenen waarom wij mei 68 als thema geko­zen hebben,” zegt Virgine Cordier. “Allereerst vieren we het 50-jarig jubileum. Ten tweede bevinden we ons in een tijdperk waarin burgerbe­trokkenheid weer zeer sterk aanwe­zig is. De vluchtelingen, bijvoorbeeld, hebben een ongekende golf van bur­germobilisatie teweeggebracht. We eigenen ons de publieke ruimte weer toe, we stellen ons open voor debat, we willen dingen anders doen...

Dit past alles goed in de geest van 68. Tot slot werken we bij de Véne­rie al enkele maanden samen met verenigingen die heel graag aan het Bloemenfeest willen deelnemen en die meer dan gemotiveerd zijn.”

De verenigingen van Watermaal-Bos­voorde zullen dit jaar dan ook meer in de kijker staan dan voorheen. Zij wensten vooral actief mee te doen. “Op het programma ziet u dat in het dorp van de verenigingen zelf een podium opgericht werd waar optre­dens, interventies, verhalen, con­certen, participatieve Workshops... gehouden zullen worden. Wij wen­sen ideeën, kennis op een meer ludieke manier te delen", vervolgt Virginie Virginie Cordier. “Medhi Bedouin is vrijwilligerscoördinator en hij is onze contactpersoon met de verenigingen. Vanaf het eerste moment dat hij hen benaderde, waren ze enthousiast en uiteindelijk zullen er ongeveer een zestigtal deel­nemen".

DE STRAATOPTREDENS

Er komen straatoptredens voor jong en oud, voor hen die houden van intimiteit en voor liefhebbers van acrobatie en hoogte... Er staan er een dertigtal op het programma die doorgaan vanaf 13:30 uur. De perimeter van het feest (Stallingen, A. Gilsonsplein, L. Wienerplein, A. Payfaplein, J. Wiener Alley) werd voor de gelegenheid onderverdeeld in verschillende plaatsen volgens de genres. Het grasveld van het Jacques Wienerplein, bijvoorbeeld, is voorbe­houden voor meer intieme, zintuig­lijke shows van korte duur.

De crèche Gilson brengt in de Stal­lingen van het Gemeentehuis de show Pop and Vox voor kleintjes van enkele maanden tot drie jaar en les Bégionias zal in de Ministerstraat

een parcours voor psychomotoriek uitrollen. Dit is een plaats waar u even op adem kan komen en een beetje rusten. Kinderen kunnen hier een reuzenmandala van organisch materiaal helpen bouwen en ook een vlieger maken.

De grotere optredens zoals acroba­tie, luchtacrobatie of muziek gaan door op de esplanade op het A. Pay­fa-Fosséprezplein.

Achter het gemeentehuis (koer van de Stallingen) zullen de meer humoristische shows, de clowns te zien zijn. Hier treden The Primitives op, die het seizoen in la Vénerie openden.

"Vergeleken met de laatste edities zullen er ook meer rondtrekkende optredens zijn", zegt Virginie Cor­dier. “Wij willen het publiek aan­zetten om meer te participeren. Ik denk in het bijzonder aan Giu­lia Palermo die met haar mario­net JanineS tussen het publiek rondloopt en hen aanspreekt. Of de Struzzi, reuzestruisvogels van het Teatro Pavana, die voor een pluimpje betovering zullen zorgen of nog de show Aide-moi, die zich tot de voorbijgangers richt...".

Les Ateliers de La Vénerie (CEC) zul­len voor het Hooghuis live aan het werk gaan met het thema van mei 68: er worden leuzen geschreven, toespraken gehouden… City of Words, het evenement van maart, krijgt via een permanent fresco een eerbetoon. Het fresco met huldiging vormt een onderdeel van een poëti­sche reis onder de leiding van Méla­nie Godin en l’Arbre de Diane. Wat het fresco afbeeldt blijft een verras­sing en wordt pas onthuld op de dag van het Bloemenfestival.

Het jeugdhuis zal een werk creëren rond hun lokaal.

ENKELE HOOGTEPUNTEN

Op het programma van dit 30ste Bloemenfestival staan ook enkele hoogtepunten. De opening van het festival natuurlijk met optochten die 's middags uit verschillende wijken vertrekken, waaronder een fietspa­rade met de fietsers van Gracq. Iedereen die zich bij ons wil aan­sluiten, is welkom... De bibliothe­carissen, in samenwerking met de muziekacademie, zullen het evene­ment openen, nog voor de toespra­ken, met bijna 250 kinderen! Een kippenvelmoment.

En als hoogtepunt zal er bij de afslui­ting rond de kiosk gedanst worden...

FOCUS OP DE DUURZAME ONT­WIKKELING

"Ook dit jaar zal de focus liggen op de duurzame ontwikkeling. Gelukkig hebben we een eco-adviseur, Valérie Duart, die bij ons stage loopt en samen met ons diep over de dingen nadenkt: welke impact heeft ons evenement op het milieu? Elk gebaar telt. Op 19 mei zullen dan ook ver­schillende nieuwigheden worden ingevoerd die betrekking hebben op alle aanwezige actoren, vrijwilligers, toeschouwers, acteurs en traiteurs. We scherpen het nut aan van her­bruikbare materialen, de consumptie van lokale, biologische producten, enz. Het is een echte stap vooruit."

EEN SHUTTLEBUS MET FANFARE

Ook nieuw in 2018: het feest voor ieder­een toegankelijk maken. Er zal een shut­tlebus ingelegd worden zodat iedereen kan komen. De bus doet volgende haltes aan: Aartshertogen, Dries, Drie Linden, Bezemshoek en Wiener. Wij wensen dat iedereen, ouderen, gezinnen, geïso­leerde en/of zwakkere mensen en de bewoners die hun wijk niet snel verlaten erbij kunnen zijn. En met de fanfare van de Bezemshoek op de bus, is het ambi­ance van bij het begin!

TEAMWERK IS BELANGRIJK

Het Bloemenfeest brengt heel wat mensen op de been, zowel aan de zijde van het voltallige team van de Vénerie als aan de zijde van de ver­enigingen en de vrijwilligers. “Het Bloemenfeest is voor ons niet zomaar een namiddag met optredens, aldus Virginie Cordier. Wij zijn met de voor­bereidingen begonnen in september, hebben er een betekenis aan kunnen geven en weer verbanden tot stand gebracht die af en toe verloren waren gegaan. Dit Bloemenfeest in zijn dertigste uitgave is tot stand geko­men dankzij de samenwerking met verschillende terreinactoren en heel wat werk stroomopwaarts. Iedereen uit het team van de Vénerie heeft de handen uit de mouwen gestoken, gedreven door een nieuwe dyna­miek. De gemeente Watermaal-Bos­voorde is een mooie lappendeken en wij willen iedereen bereiken.”

Voor het cultureel centrum betekent dit ook een terugkeer naar de roots: “Terug naar wat aan de basis lag van de lokale culturele centra, die net na 68 het licht zagen, met name, naar mekaar luisteren, iedereen welkom heten en samen de uitdagingen en onderwerpen van het moment pro­beren te doorgronden … In contact blijven met de bewoners en aan­dacht besteden aan wat zij belang­rijk vinden”.

“Ik had ook het geluk dat ik op een fantastisch technisch team kon reke­nen. Sommigen hebben het eerste bloemenfeest nog meegemaakt en zullen er nu - als werknemers van het cultureel centrum – voor de laatste keer bij zijn. Om dit te vieren zetten we Michel Gelinne en Manu Dias in de bloemetjes. Zij vertellen over hun ervaringen en verklappen de sleutels van het succes. En net zoals elk jaar, kunnen we ook nu weer rekenen op de medewerking van tal van vrijwilli­gers. Wij zoeken nog steedsnmensen voor de bar, het onthaal, de mobiliteit, de uitdeling van de programma’s …”

Het volledige programma van het Bloemenfeest is beschikbaar op de Vénerie (Gratèsstraat, 3), T. 02.663.85.50 - www.lavenerie.be en Facebook. Wenst u ook de han­den uit de mouwen te steken; kom dan als vrijwilliger op 19 mei:

benevoles@lavenerie.be

 

Document acties