Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Good move - Openbaar onderzoek van 17/06/2019 tot en met 17/10/2019

Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move)

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17/06/2019 tot 17/10/2019

In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s en de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit Ontwerpplan op 4 april  2019 in eerste lezing goedgekeurd. Krachtens dezelfde ordonnanties worden het Ontwerp van Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het Ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload via www.goodmove.brussels

Alle documenten kunnen ook bij de gemeentelijke administraties worden geraadpleegd :

Dienst Stedenbouw – Mobiliteit - Hooghuis 1ste verdieping
Antoine Gilsonplein 2.
van maandag tot vrijdag  van 9u00 tot 12u00 en op maandag van 17u30 tot 20u00

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk, uiterlijk op 17/10/2019, worden bezorgd aan de Brussels Hoofdstedelijke Regering (per gewone brief of online) : Op www.goodmove.brussels (online formulier) of op volgend adres :

Brussel Mobiliteit
Directie Beleid
Openbaar Onderzoek “Good Move”
Vooruitgangsstraat 80/1
1035 Brussel

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen ook worden gericht ten laatste op 17/10/2019 :

  • schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen op volgend adres :

Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Dienst Mobiliteit
A. Gilsonplein ,1
1170 Watermaal-Bosvoorde 

  • mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte gemaakt worden op dinsdag tussen 9u00 en 12u00.

Document acties