Persoonlijke hulpmiddelen

Laatste nieuws

Lijst van de uitgoefende mandaten - 01.10.2019

14.12.2017 - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Artikel 7

(...)

Met het oog op bekendmaking op de internetsite van elke gemeente, geven de burgemeesters en schepenen eveneens uiterlijk 1 oktober van elk jaar het volgende aan :

a) de lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1,

tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingsfiches;

b) de lijst van de andere activiteiten die privé worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend;

c) de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieën, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten :

  • geen bezoldiging;
  • van 1 tot 499 euro bruto per maand;
  • van 500 tot 1.000 euro bruto per maand;
  • van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand;
  • van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand;
  • meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro.

§ 3. De nadere regels betreffende de plichten als bedoeld in §§ 1 en 2 worden vastgesteld door de Regering en het Verenigd College binnen hun eigen bevoegdheden

 

VERKLARINGEN: 
 

-          Olivier Deleuze, Bourgmestre – verklaring
-          Odile Bury, Première échevine  – verklaring
-          Hang Nguyen, Deuxième échevine – verklaring
-          Benoît Thielemans, Troisième échevin – verklaring
-          Jean-François de Le Hoye, Quatrième échevin – verklaring
-          Cathy Clerbaux, Cinquième échevine – verklaring
-          Marie-Noëlle Stassart, Sixième échevine – verklaring
-          Daniel Soumillion, Septième Echevin – verklaring
-          David Leisterh, Président du CPAS – verklaring

Document acties

60 jaar van verbroedering in Chantilly

Gedurende het weekend van 22 en 23 juni, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de verbroedering, nodigde de stad Chantilly een delegatie van Watermaal-Bosvoorde, bestaande uit: de schepene van de Europese Betrekkingen, Hang Nguyen, leden van het verbroederingscomité, vertegenwoordigers van de vzw's en burgers van Bosvoorde uit voor deelname aan een feestelijk programma van culturele en sportieve ontmoetingen en ontdekkingen. De gelegenheid om samen de diamanten bruiloften van Chantilly en Watermaal-Bosvoorde te vieren als garantie voor een sterke en duurzame vereniging, constructieve en ondersteunende uitwisselingen en het succes van wederzijdse verplichtingen en oprechte vriendschapsuitingen. 
 
 
In 60 jaar tijd hebben we een stevige band opgebouwd tussen
 de twee gemeenten, een 
bevoorrechte relatie die voortdurend uitwisselingen tussen alle generaties biedt rond verschillende thema's zoals muziek, schilderkunst, sport, onderwijs en handel. 
 
 
 
 
Ter herinnering, de verbroedering werd in het leven geroepen om mensen verder te binden en door de ontdekking van anderen vriendschappen te binden. Ook nu nog is gastvrijheid het sleutelwoord. We herinneren ons dit weekend de warme welkom, de vriendelijkheid maar vooral de ontmoeting met de bewoners!  We werden verwelkomd in de huizen van de lokale bevolking om een deel van hun leven te delen. 
Als ook u een maaltijd en een bed wilt delen en vooral onze collega's in Chantilly, hun cultuur en tradities wilt ontdekken, laat het ons weten!
De afdeling Europese Betrekkingen blijft tot uw beschikking op het volgende adres: verbroedering1170@wb1170.brussels

 

Document acties

Document acties