Persoonlijke hulpmiddelen

Reglement met betrekking tot de organisatie van rommelmarkten op het gemeentelijke grondgebied

De Gemeenteraad,
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad van 19 maart 2013 om de vergoeding op de rommelmarkten teniet te doen;
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad van 16 april 2013 om het reglement voor de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde goed te keuren;
In overweging nemend dat het teniet doen van deze vergoeding en de beperkte menselijke middelen de organisaties van de rommelmarkten en de terreinwerking hebben bemoeilijkt;
In overweging nemend dat het aantal deelnemers moet afgelijnd worden en er een evenredige verdeling is tussen de verschillende staanplaatsen;
In overweging nemend dat de bewoners van de plaatsen waar de rommelmarkt zal doorgaan, alsook de bewoners van Watermaal-Bosvoorde,  moeten begunstigd worden en het zich installeren van de verkopers voor het voorziene beginuur moet beteugeld worden om overlast in te dijken;
In overweging nemend dat een voorafgaandelijke inschrijving en een borg het toelaten informatie over de verkopers in te winnen, de voorschriften van de GDPR volgend, in het kader van een goede organisatie van de rommelmarkten;
Gezien de artikelen 117 en 119 van de Nieuwe Gemeentewet;
In overweging nemend dat het reglement voor de organisatie van de rommelmarkten moet herzien worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Voor deze motieven,
BESLIST
 
Het bestaande reglement op te heffen en te vervangen door het volgende reglement:
 
Reglement voor de organisatie van rommelmarkten
 op het grondgebied van Watermaal-Bosvoorde.
 
Artikel 1: Gemeentelijke toestemming
De gemeentelijke administratie van Watermaal-Bosvoorde organiseert of staat de organisatie toe van rommelmarkten op het grondgebied van de Gemeente op de data beslist door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de organisatie van een rommelmarkt georganiseerd op de openbare weg, een gebouw of een gemeentelijk terrein. De Gemeente kan een thema geven aan de rommelmarkt en in dit geval zijn voorwerpen buiten dit thema niet toegelaten.
 
Artikel 2: Deelnemers
De rommelmarkten zijn toegankelijk voor:
 • Aan de ene kant professionelen van rommelmarkten, toegestaan om dit beroep uit te oefenen in de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder ook venters. De professioneel moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in de BTW en aan een sociale zekerheid voor onafhankelijke werknemers. Om deel te nemen aan de rommelmarkt moet hij beschikken over de kaart van rondtrekkende winkelier. De professionelen moeten minstens een maand voor het evenement in bezit zijn van de gemeentelijke toestemming. Bovendien moeten zij de belasting van het leurhandel[1] minstens één week voor het evenement aan de dienst Inkomsten betaald hebben. Ter plaatse identificeren ze zich dank zij het betalingsbewijs en het geplaatste paneel aan hun kraam, op een visueel duidelijke manier voor de klant.
 • Aan de andere kant, voor niet-professionele particulieren,  voor zover dat de voorwerpen die ze te koop aanbieden niet verkregen of gemaakt zijn met als doel ze te verkopen en dat de verkoop zich afspeelt binnen het kader van een normale werking van een privé-vermogen.
Zijn eveneens toegestaan: de verkoop zonder commercieel karakter voor filantropisch, sociaal of cultureel doel, met uitzondering van voorwerpen, bladen, kranten,… met politieke en religieuze propaganda.
 
Artikel 3: Verboden koopwaar
Het is uitdrukkelijk verboden nieuwe koopwaar te verkopen of uit te stallen, voorwerpen tegen goede zeden, met nazi of fascistische verwijzingen. De verkoper is volledig verantwoordelijk voor de te verkopen koopwaar. In geen enkel geval kan de gemeentelijke Administratie verantwoordelijk geacht worden in deze.
 
Hetzelfde verbod geldt ook voor alle publicaties of drukwerk die oproept tot haat of religieus extremisme, alsook elke publicatie die valt onder de wet van 30 juli 1981, die probeert bepaalde handelingen geïnspireerd door racisme of xenofobie te onderdrukken.
Behalve de toelating van het College is de verkoop van alcohol, sterke dranken, dranken en voedsel verboden op de rommelmarkten. Wanneer de verkoop van voedsel is toegestaan moeten de sporadische verkopers niet ingeschreven staan in de FAVV wanneer het gaat over:
 • VZW of particulieren.
 • Waarvan de medewerkers geen enkele bezoldiging ontvangen en
 • Die maximum 5 activiteiten per jaar uitoefenen, die samen niet meer dan 10 dagen in totaal duren.
Desondanks, om de kwaliteit van de verkochte producten te garanderen, moeten de sporadische verkopers de normen van de FAVV volgen, waarvan de details zich op volgende pagina bevinden: http://www.favv-afsca.be/professionelen/levensmiddelen/ambulanteverkopers/.
In overeenstemming van de wetten in werking, is het verboden om dieren op de rommelmarkt te tonen en te onderhandelen (verkopen, geven, gevang houden, verwerven).
 
Artikel 4: Reservatie
De professionelen van de verkoop zijn verplicht zich op voorhand bij de dienst Economisch Leven schriftelijk in te schrijven (brief aan het adres 1, Gilsonplein, 1170 Watermaal-Bosvoorde of mail) met  kopie van hun kaart van vliegende winkelier en indien verkoop van voedsel, een kopie van hun toestemming of hun getuigschrift FAVV bij de dienst Economisch Leven ten laatste een maand voor het evenement en dit opdat ze zich kunnen kwijten van hun belasting voor leurhandel bij de dienst Inkomsten ten laatste een week voor het evenement. De professionele marktkramers of de vliegende verkopers moeten de dag van de rommelmarkt zelf hun leurderskaart bij zich hebben, hun eventuele bewijsschrift of toestemming van de FAVV en het betaalbewijs, die, op vraag, moeten getoond kunnen worden aan de gemeentelijke Administratie, aan de organisator van de rommelmarkt of aan de Politie. De plaatsen van de professionelen van de verkoop zullen aangeduid worden door de aangestelden van de gemeente of de organisator van de rommelmarkt en zijn gelimiteerd aan 4 per rommelmarkt (met uitzondering van Food Trucs). De toegang tot de rommelmarkt zal verboden worden aan professionele of vliegende handelaars die de reservatieprocedure niet gevolgd hebben.
 
De niet-professionele privé-personen schrijven zich in volgens de volgende procedure:
 
 1. Invullen van het inschrijvingsformulier op de website;
 2. Betalen van de vergoeding (alleen voor niet-inwoners van de gemeente, zie prijs in het fiscaal reglement) en de waarborg via bankoverschrijving (met  de naam van de deelnemer, alsook de naam van de rommelmarkt in communicatie).
De dienst Economisch Leven houdt zich beschikbaar voor personen die geen toegang hebben tot de formulieren op het internet of voor zij die moeilijkheden hebben deze in te vullen.
De toegang aan de rommelmarkt zal verboden worden aan verkopers die de reservatieprocedure niet volgen.
 
Van alle professionele en niet-professionele deelnemers wordt een waarborgsom van 15 € gevraagd, die na de rommelmarkt wordt teruggegeven indien de deelnemer daadwerkelijk op de rommelmarkt is geweest en indien zijn standplaats, nadien, naar behoren is ontruimt.
De inschrijvingen gebeuren in drie stappen:
 1. De inwoners van het terrein van de rommelmarkt kunnen de plaats voor hun eigen woning reserveren.
 2. Een week later zijn de inschrijvingen geopend voor alle inwoners van de gemeente.
 3. Ten slotte kunnen de niet-inwoners van de gemeente zich inschrijven en de overblijvende plaatsen reserveren.
De deelnemers moeten de vergoeding en/of de belasting op de leurhandel en de waarborg betalen volgens volgt tijdsbestek:
 1. Voor de inwoners van het terrein van de rommelmarkt zelf : waarborgkosten (en belasting op de leurhandel als ze professioneel van de rommelmarkten zijn) : 4 weken vóór de rommelmarkt ten laatste;
 2. Voor de andere inwoners van de gemeente : waarborgkosten (en belasting op de leurhandel als ze professioneel van de rommelmarkten zijn) : 3 weken vóór de rommelmarkt ten laatste;
 3. Voor niet-inwoners van de gemeente : vergoeding, waarborgkosten (en belasting op de leurhandel als ze professioneel van de rommelmarkten zijn) : 2 weken vóór de rommelmarkt ten laatste.
Deelnemers die de timing niet respecteren zullen beschouwd worden als “niet-ingeschreven” en hun plaats zal aan een andere verkoper toegewezen worden. Elke inschrijving is pas in orde nadat de vergoeding, de waarborg en/of de belasting op de leurhandel en dit met respect van het tijdsbestek betaald werd en in de mate van de beschikbaarheid van plaatsen.
De plaatsen worden bezet in persoonlijke naam. De beheerders van een plaats moeten zich houden aan de bevelen van de Politie of elke persoon wettelijk gemachtigd om de controle te doen van de organisatie van de rommelmarkt. Het weigeren van het volgen hiervan wordt gevolgd door het intrekken van het recht om zich op de rommelmarkt te plaatsen en het verlies van de ingezette sommen.
 
Artikel 5: Annulatie
Elke deelnemer die zijn reservatie wenst teniet te doen moet dit melden aan de dienst Economisch Leven (telefonisch of per mail) ten laatste twee weken vóór de rommelmarkt,
op straffe van geen terugbetaling van de ingezette sommen te bekomen behalve in geval van annulering van de reservering om dwingende of dringende redenen, onder overlegging van een bewijsstuk.
 
Artikel 6: Openings- en sluitingsuren
De rommelmarkt opent op 8 uur ’s morgens en eindigt ofwel op het door de organisatoren bepaalde uur, ofwel om 18 ten laatste. De weg moet vrijgemaakt zijn ten laatste een uur na het einde van de rommelmarkt, opdat deze terug open kan voor verkeer (ofwel voor 19u ten laatste).
Behalve via toestemming van de verantwoordelijke van de dienst Economisch Leven of van de organisator, is de vliegende handelaar verplicht zijn stand tot aan het sluitingsuur te openen.
 
Artikel 7: Plaatsing – installatie
De grootte van de plaats is niet meer bepaald door de grootte van de voorgevel. Elke plaats is beperkt tot 4 meter, dit om de gelijkheid en de goede werking van de markt te garanderen. Het stedelijk meubilair, de planten en het gemeentelijk materiaal (hekken, afsluitingen, etc.) maken geen deel uit van de staanplaats en mogen niet door de verkopers gebruikt worden.
De deelnemers mogen zich ten vroegste twee uur vóór de opening van deze plaatsen; de plaats moet verplicht weer vrijgemaakt zijn ten laatste één uur na het afsluiten van de rommelmarkt. Elke deelnemer beheert zijn plaats als een goede huisvader en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen zodat de installatie van zijn plaats geen geluidsoverlast of storing voor de omgeving en de buren meebrengt.
Het is verboden om koopwaar te plaatsen om plaatsen te bezetten of voor elk ander motief.
 
Artikel 8: Installatie - veiligheid
Elke deelnemer aan de rommelmarkt is eraan gehouden zijn koopwaar zo te plaatsen zodat de vrije doorgang niet belemmert wordt, alsook de doorgangen voor bewoners en de doorgang van prioritaire voertuigen. Bovendien houdt men zich aan de instructies van de Politiediensten en de gemachtigden van de gemeentelijke Administratie of de organisator van de rommelmarkt.
De beheerder van een plaats is de enige verantwoordelijke voor ongevallen of gebeurde schade aan derden door zijn installatie en/of aanstelling.
De professionele handelaar moet gedekt worden door een verzekering die de verantwoordelijkheid aan derden dekt en dit door een verzekering van verantwoordelijkheid van uitbating.
 
Artikel 9: Voertuigen – verkeer – aanwezigheid
Elk verplaatsing van voertuigen is verboden op de rommelmarkt na 8u en vóór het uur van sluiting van deze, met uitzondering van prioritaire voertuigen en voertuigen van de organisatie.
 
Artikel 10: Netheid
De marktkramer is eraan gehouden zijn plaats na vertrek proper achter te laten. Hij neemt met zich mee al wat onverkocht is, alsook verpakkingen zoals dozen, flessen, enz.
De marktkramer die deze regels niet opvolgt zal zich gedurende één jaar geweigerd zien aan de rommelmarkten georganiseerd door de Gemeente en de waarborg zal niet teruggegeven worden.
 
Artikel 11: Deontologie van de verkoper
Het is verboden aan de deelnemers van de rommelmarkt zich onbehoorlijk te gedragen onder hen, ten aanzien van het publiek, de Politiediensten of jegens het personeel dat voor de gemeentelijke Administratie werkt. Zij die zich niet schikken aan deze regels zullen onmiddellijk van de rommelmarkt verwijderd worden door politiebevel of door de organisator, zonder schadevergoeding, noch mogelijkheid om de ingezette sommen te recupereren.
 
Artikel 12 : Terugbetaling van de waarborg
De waarborg zal terugbetaald worden via een bankoverschrijving binnen de twee maanden na de einddatum van het evenement.
 
De waarborg zal ook slechts terugbetaald worden als de handelaar effectief deelnam en als er niks overblijft op zijn ligging.
 
Artikel 13: Kennisgeving en toepassing van het reglement
Door het deelnemen aan de rommelmarkt op het gemeentelijk gebied, engageert de deelnemer zich om het reglement te respecteren.
 
Artikel 14: Ingang
Het voorliggende reglement treedt op 1ste juli 2019 in werking.
 
 
 

[1]http://watermaal-bosvoorde.be/nl/administratieve-stappen/Reglementen/overzicht-van-de-gemeentebelastingen-en-retributie/gebruik-openbare-weg-handel/belasting-op-de-leurhandel?set_language=nl

Document acties